[1]
Tai-Yi Liu, Cheng-An Lee, Hong-Kee Tzou, Shiun-Jye Lin, Mao-Yi Chou and Ke-Fan Jhan 2021. Sustainable Solution for Shoring Method of Cross-Creek Bridge in Ankeng MRT System in New Taipei City: A Case Study. International Journal of Engineering and Management Research. 11, 1 (Feb. 2021), 18-24. DOI:https://doi.org/10.31033/ijemr.11.1.3.