(1)
Mahajan S.M; Bankar Abhijit K; Patil Sneha V.; Mahajan Pratiksha N. Hyperlop Transportation System. Int. j. eng. manag. res. 2019, 9, 96-99.