(1)
David Jebaraj B; Sharath Prasanna R; Karthikeyan V; Maheshwar D. Concept of Grip Assistive Braking on Four Wheelers. Int. j. eng. manag. res. 2020, 10, 41-47.