(1)
Tai-Yi Liu; Cheng-An Lee; Hong-Kee Tzou; Shiun-Jye Lin; Mao-Yi Chou; Ke-Fan Jhan. Sustainable Solution for Shoring Method of Cross-Creek Bridge in Ankeng MRT System in New Taipei City: A Case Study. Int. j. eng. manag. res. 2021, 11, 18-24.