Tai-Yi Liu, Cheng-An Lee, Hong-Kee Tzou, Shiun-Jye Lin, Mao-Yi Chou, & Ke-Fan Jhan. (2021). Sustainable Solution for Shoring Method of Cross-Creek Bridge in Ankeng MRT System in New Taipei City: A Case Study. International Journal of Engineering and Management Research, 11(1), 18-24. https://doi.org/10.31033/ijemr.11.1.3