Tai-Yi Liu, Cheng-An Lee, Hong-Kee Tzou, Shiun-Jye Lin, Mao-Yi Chou and Ke-Fan Jhan (2021) “Sustainable Solution for Shoring Method of Cross-Creek Bridge in Ankeng MRT System in New Taipei City: A Case Study”, International Journal of Engineering and Management Research, 11(1), pp. 18-24. doi: 10.31033/ijemr.11.1.3.