[1]
Tai-Yi Liu, Cheng-An Lee, Hong-Kee Tzou, Shiun-Jye Lin, Mao-Yi Chou, and Ke-Fan Jhan, “Sustainable Solution for Shoring Method of Cross-Creek Bridge in Ankeng MRT System in New Taipei City: A Case Study”, Int. j. eng. manag. res., vol. 11, no. 1, pp. 18-24, Feb. 2021.