Tai-Yi Liu, Cheng-An Lee, Hong-Kee Tzou, Shiun-Jye Lin, Mao-Yi Chou, and Ke-Fan Jhan. “Sustainable Solution for Shoring Method of Cross-Creek Bridge in Ankeng MRT System in New Taipei City: A Case Study”. International Journal of Engineering and Management Research, Vol. 11, no. 1, Feb. 2021, pp. 18-24, doi:10.31033/ijemr.11.1.3.